b-movies.gr - horror : sci-fi : exploitation : fantasy
Home
b-mission
b-news
b-movies
b-people
b-
b-TV
b-events
Polls
sites
Links
Search
:

:


Valid XHTML 1.0 Transitional

horror : sci-fi : exploitation : fantasy
  Home  b-mission  b-news  b-movies  b-people  b-  
b-TV  b-events  Polls     sites  Links  
Privacy Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ b-movies.gr


ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παροσα σμβαση Προστασας Προσωπικν Δεδομνων καλπτει τις προποθσεις συλλογς και διαχερισης των προσωπικν στοιχεων των επισκεπτν / χρηστν / μελν (εφ' εξς "χρστες") απ το b-movies.gr και το προσωπικ του, κατ την εγγραφ τους κατ διρκεια επσκεψης και χρσης των υπηρεσιν και των σελδων του δικτυακο τπου www.b-movies.gr.

Οι ροι και οι εγγυσεις της παροσας δεν καλπτουν σε καμα περπτωση τη σχση μεταξ των χρηστν του b-movies.gr και οποιωνδποτε υπηρεσιν που δεν υπκεινται στον λεγχο /και την ιδιοκτησα του.

Δεδομνης της φσης και του γκου του Διαδικτου, υπ οποιεσδποτε συνθκες, συμπεριλαμβανομνης και της περπτωσης αμλειας, το b.movies.gr δεν ευθνεται για οποιασδποτε μορφς ζημα υποστε ο χρστης των σελδων, υπηρεσιν και περιεχομνων του b-movies.gr στις οποες προβανει με δικ του πρωτοβουλα και με τη γνση των ρων της παροσας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κατ την εγγραφ του χρστη στο b-movies.gr, θα ζητηθον ορισμνες προσωπικς πληροφορες, πως: νοματεπνυμο, Φλο, ηλικα, Πλη και Διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (e-mail), με στχο την πρσβαση των χρηστν σε περαιτρω λειτουργες του site.

Το b-movies.gr ακολουθε απαργκλιτα την ελληνικ νομοθεσα περ Τρησης Αρχεου Προσωπικν Δεδομνων. Τα στοιχεα που δηλνονται στις ανωτρω περιπτσεις, δεν αποκαλπτονται για καννα λγο σε τρτους και με καννα τρπο δεν δημοσιοποιονται αποτελον καθ\\\' οιονδποτε τρπο αντικεμενο εκμετλλευσης. Τα στοιχεα αυτ χρησιμοποιονται μνο στο μτρο που κρνεται απολτως αναγκαο για την:

εκπλρωση των ρων και υποχρεσεων των επιμρους λειτουργιν που παρχει το b-movies.gr στους χρστες του, πως βαθμολγηση ταινιν,

ενημερωτικ υποστριξη των χρηστν μσω του επσημου newsletter του site που θα αποστλλεται σε τακτ χρονικ διαστματα στους εγγεγραμμνους χρστες,

ενημρωση τους σχετικ με νες προσφορς υπηρεσιν και προντων,

εξυπηρτηση της ομαλς λειτουργας του site.

Κατ' εξαρεση το b-movies.gr δναται να γνωστοποιε τις προσωπικς πληροφορες των χρηστν του στις εξς περιπτσεις:

χει τη ρητ συγκατθεση των χρηστν για τη καθοιονδποτε τρπο δημοσιοποηση των προσωπικν τους στοιχεων

Εν απαιτηθε απ τον νμο, απ απφαση δικαστηρου ζητηθε επσημα και δικαιολογημνα απ οιαδποτε λλη κρατικ κανονιστικ αρχ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το b-movies.gr παρχει στους χρστες του τη δυναττητα να διορθσουν να επικαιροποισουν τα προσωπικ τους στοιχεα, επισκεπτμενοι απλς την σχετικ σελδα του b-movies.gr. Η διαγραφ λογαριασμν χρηστν δεν εναι εφικτ απ τη στιγμ που δημιουργθηκαν.

COOKIES
Το b-movies.gr χρησιμοποιε cookies για την ερυθμη λειτουργα των υπηρεσιν και των σελδων του. Τα cookies εναι μικρ αρχεα σε μορφ .txt που αποστλλονται στο σκληρ δσκο του υπολογιστ κθε χρστη, εφσον ο χρστης χει επιλξει να τα δχεται. Τα cookies δε χρησιμοποιονται σε καμα περπτωση για την καταγραφ προσωπικν δεδομνων του χρστη οτε λαμβνουν γνση οποιουδποτε εγγρφου αρχεου απ τον υπολογιστ του. Χρησιμοποιονται μνο για τη διευκλυνση πρσβασης του χρστη σε συγκεκριμνες υπηρεσες του b-movies.gr και για στατιστικος λγους.

Οι χρστες του b-movies.gr μπορον να ρυθμσουν το browser τους κατ ττοιο τρπο στε ετε να τους προειδοποιε για τη χρση cookies σε συγκεκριμνες υπηρεσες του b-movies.gr, ετε να μην επιτρπουν την χρση cookies σε καμα περπτωση. Σε περπτωση που ο χρστης χει επιλξει να μην δχεται cookies για την αναγνρισ του, για τεχνικος λγους δεν θα μπορε να χει πρσβαση στις προσωπικς υπηρεσες (που απαιτεται να γνεται login).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι ενδιαφερμενοι για να διαφημιστον στο b-movies.gr, προκειμνου να λβουν λες τις απαρατητες γι αυτ πληροφορες θα πρπει να επικοινωνσουν μσω mail στην διεθυνση info@ b-movies.gr.

Το b-movies.gr δεν ευθνεται για την πολιτικ προστασας των προσωπικν δεδομνων που ακολουθον οι πιθανο διαφημιζμενο του κατ τις συναλλαγς τους με τους επισκπτες των υπηρεσιν / σελδων τους.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Για τη συμμετοχ των χρηστν σε ψηφοφορα (Poll) που διενεργεται απ το b-movies.gr δεν ζητονται προσωπικ στοιχεα, οτε απαιτεται εγγραφ στο site. Η ψφος του χρστη καταγρφεται αποκλειστικ για την εξαγωγ συμπερασμτων σε σχση με τη θση της κοινς γνμης πνω σε να ορισμνο θμα πντα σχετικ με το περιεχμενο του b-movies.gr.

LINKS ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Το b-movies.gr περιλαμβνει links ("δεσμος") προς λλους δικτυακος τπους (sites), οι οποοι δεν ελγχονται απ το διο αλλ απ τους ιδιοκττες τους (φυσικ νομικ πρσωπα). Σε καμα περπτωση δεν ευθνεται το b-movies.gr για τους ρους Προστασας των Προσωπικν Δεδομνων των επισκεπτν, τους οποους οι φορες αυτο ακολουθον.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Το b-movies.gr καλπτει ολκληρη τη γκμα ταινιν τρμου, Ε/Φ, exploitation και φαντασας και κατ συνπεια απευθνεται κυρως σε ενλικους χρστες. Αρκετς σελδες ενδχεται να περιχουν φωτογραφες (screencaps) και κεμενα ακατλληλα/ προσβλητικ/ ανθικα για ανλικους.

Συγκεκριμνα πολλς απ τις καταχωρημνες ταινες και ρθρα του b-movies.gr περιχουν (ενδεικτικ και χι περιοριστικ) απεικονσεις και περιγραφς βας, σεξ, σεξουαλικς βας, ρατσισμο, αποκλνουσας και αφσικης σεξουαλικς, κοινωνικς και θρησκευτικς συμπεριφορς κλπ.

Επσης σε ρθρα και σχολιασμος απ τους χρστες ενδχεται να χρησιμοποιεται γλσσα και θεματολογα που μπορε να θεωρηθε ανρμοστη, υβριστικ /και προσβλητικ. Το b-movies.gr εναι ενντιο σε κθε εδους λογοκρισας και ελγχου του περιεχομνου που συνεισφρουν οι χρστες στα πλασια της συμμετοχς τους στο site, και ως εκ τοτου δεν παρεμβανει σε δημοσιεσεις, σχλια και παρατηρσεις χρηστν, εκτς απ εξαιρετικς περιπτσεις που κθετα αντιβανουν στους ρους χρσης και δεοντολογας που διπουν το b-movies.gr.

Με σκοπ την προστασα ανλικων, στην εισαγωγικ σελδα (homepage) του b-movies.gr υπρχει καθαρ προειδοποηση και επισμανση προς τους χρστες για την παρξη ττοιου ακατλληλου/ προσβλητικο/ ανθικου υλικο.

Επιπροσθτως, το b-movies.gr χρησιμοποιε τα γνωστ στο Ελληνικ κοιν τηλεοπτικ σματα καταλληλτητας, και φρσεις- κλειδι που αποτυπνουν τη θεματολογα σε κθε καταχρησ του. Τα παραπνω προειδοποιον πρσθετα τους χρστες για το περιεχμενο της κθε ταινας.

Χρστες του b-movies.gr που εναι ανλικοι δεν επιτρπεται να χουν πρσβαση στις σελδες του b-movies.gr που μπορε να θεωρονται ακατλληλες για ανηλκους και οι οποες πολλς φορς δεν εναι δυνατ να ελεγχθον απ το b-movies.gr. Εν, παρ λες τι προειδοποισεις και περιγραφς περ ακατλληλου/ προσβλητικο/ ανθικου περιεχομνου, ανλικοι χρστες αυτοβολως επισκεφτον σελδες με ττοιο υλικ, ετε το περιεχμενο αυτ χει προστεθε απ το b-movies.gr ετε απ τους χρστες του και το οποο δεν εναι δυνατ να ελγχεται συνεχς, το b-movies.gr δεν φρει καμα απολτως ευθνη για πιθανς βλβες που μπορε να προκληθον σε ανλικους απ την κθεση σε ττοιο περιεχμενο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχεριση και προστασα των προσωπικν δεδομνων του χρστη των υπηρεσιν του b-movies.gr υπκειται στους ρους του παρντος τμματος καθς και στις σχετικς διατξεις της ελληνικς νομοθεσας (Ν. 2472/1997) για την προστασα του ατμου και την προστασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα πως χει τροποποιηθε και συμπληρωθε με τις αποφσεις του Προδρου της Επιτροπς Προστασας Προσωπικν Δεδομνων και τις διατξεις του ευρωπακο δικαου. Σε αυτ το πλασιο, οποιαδποτε ενδεχμενη σχετικ ρθμιση θα αποτελσει τροποποηση του παρντος. Σε κθε περπτωση το b-movies.gr διατηρε το δικαωμα αλλαγς των ρων προστασας των προσωπικν δεδομνων εντς του υπρχοντος ενδεχομνως νου νομικο πλαισου κατπιν ενημρωσης των χρηστν.

Εν κποιος χρστης δε συμφωνε με τους ρους προστασας των προσωπικν δεδομνων που προβλπονται στο παρν οφελει να μη χρησιμοποιε τις υπηρεσες του b-movies.gr.
Login Username:

Password:Login with facebook ; !

;
corner © 2006-2024 b-movies.gr - Copyright notice - User Agreement - Privacy Policycorner
Created by thanpa